• Contributie

  Je bent lid van FC Boshuizen als je conform de statuten bent aangemeld bij de KNVB. FC Boshuizen onderscheidt verschillende vormen van lidmaatschap met een daarbij behorend contributieniveau voor het seizoen 2019-2020. Lidmaatschappen lopen per seizoen, ook bij tussentijdse opzegging is men het volledige contributiebedrag verschuldigd. Het niet (tijdig) doorgeven van een (adres)wijziging ontslaat u niet van de verplichting de contributie op tijd te betalen. De betalingstermijn is 30 dagen.

  Bij inschrijving tot 31 december is de volledige contributie verschuldigd, bij latere inschrijving wordt de halve contributie in rekening gebracht. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het  seizoen wordt geen restitutie verleend. Ook bij schorsingen blijft de volledige contributie verschuldigd.

  Tussentijdse opzeggingen zullen door de ledenadministratie, onderbouwd met redenen, ter beoordeling aan het bestuur worden voorgelegd.

  Bij niet (tijdig) betalen van de contributie wordt een speelverbod opgelegd en wordt de incasso uit handen gegeven. Bij te late betaling maakt de vereniging aanspraak op  een vergoeding  voor buitengerechtelijke kosten met een minimumm van 40 euro (volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten). Voorts worden alle proceskosten in een voorkomend geval geheel verhaald.

  Aan ieder in competitieverband spelend lid zal een een tenue (shirt en broek) in bruikleen worden verstrekt. Aan het einde van het seizoen en bij iedere opzegging/overschrijving dient alle in bruikleen verstrekte kleding te worden ingeleverd. Indien de kleding niet of beschadigd wordt ingeleverd brengt de vereiniging de schade in rekening. Ook ten aanzien van de kleding geldt het hierboven omschreven invorderingsbeleid.

  Contributie inning

  FC Boshuizen werkt met een verenigingsjaar-contributie. Voor alle contributie soorten moet een machtiging voor automatische incasso worden afgegeven. De kwartaalinning wordt 4 x per jaar, op 27 juli, op 27 oktober, op 27 januari en op 27 april  via de bank geïnd. Maandelijkse betalingen worden op de 27ste van een maand geïnd. Het jaarbedrag wordt op 27 oktober en het halfjaarlijkse bedrag op 27 oktober en 27 april geïnd.

  Indien u geen machtiging hebt afgegeven of indien de incasso om welke reden dan ook niet lukt, bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie.

  Het bankrekeningnummer voor de contributie van FC Boshuizen is:  NL74 INGB 0009 6018 82

  Contributiebetaling met automatische incasso.

   Lidsoort Per maand Kwartaal Halfjaar Jaar
   Senioren €  16.67
  €  50.00 €  100.00 € 200.00
   35+ | 45+ (7x7) €  14.58 €  43.75
  €    87.50
  € 175.00
   Junioren €  14.58 €  43.75
  €    87.50
  € 175.00
   Pupillen €  10.00 €  30.00
  €    60.00
  € 120.00
   Walking Football
  €  10.00
  €  30.00 €    60.00 € 120.00
   Donateurs
  €   8.33
  €  25.00 €    50.00 € 100.00