• Contributie

  Je bent lid van FC Boshuizen als je conform de statuten bent aangemeld bij de KNVB. FC Boshuizen onderscheidt verschillende vormen van lidmaatschap met een daarbij behorend contributieniveau. Lidmaatschappen lopen per seizoen, ook bij tussentijdse opzegging is men het volledige contributiebedrag verschuldigd. Het niet (tijdig) doorgeven van een (adres)wijziging ontslaat u niet van de verplichting de contributie op tijd te betalen. De betalingstermijn is 30 dagen.

  Bij inschrijving tot 31 december is de volledige contributie verschuldigd, bij latere inschrijving wordt de halve contributie in rekening gebracht. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het  seizoen wordt geen restitutie verleend. Ook bij schorsingen blijft de volledige contributie verschuldigd.

  Tussentijdse opzeggingen zullen door de ledenadministratie, onderbouwd met redenen, ter beoordeling aan het bestuur worden voorgelegd.

  Bij niet (tijdig) betalen van de contributie ontvangt u één aanmaning. Wordt hier geen gehoor aangegeven, dan wordt een speelverbod opgelegd en wordt de incasso uit handen gegeven. De vereniging maakt dan aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten met een minimum van 40 euro (volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten). Voorts worden alle procedurekosten op u verhaald.

  Aan ieder in competitieverband spelend lid zal een een tenue (shirt en broek) in bruikleen worden verstrekt. Aan het einde van het seizoen en bij iedere opzegging/overschrijving dient alle in bruikleen verstrekte kleding te worden ingeleverd. Indien de kleding niet of beschadigd wordt ingeleverd brengt de vereiniging de schade in rekening. Ook ten aanzien van de kleding geldt het hierboven omschreven invorderingsbeleid.

  Contributie inning

  Leden betalen contributie per seizoen dat loopt van 1 juli van enig jaar t/m 30 juni van het opvolgende jaar. De contributie wordt voor FC Boshuizen ge-ind door ClubCollect. Voor alle contributiesoorten moet een machtiging voor automatische incasso worden afgegeven. De kwartaalinning wordt 4 x per jaar, op 27 juli, op 27 oktober, op 27 januari en op 27 april  via de bank geïnd. Maandelijkse betalingen worden op de 27ste van een maand geïnd. Het jaarbedrag wordt op 27 oktober en het halfjaarlijkse bedrag op 27 oktober en 27 april geïnd.

  Indien u geen machtiging hebt afgegeven of indien de incasso om welke reden dan ook niet lukt, bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie.

  Het bankrekeningnummer voor de contributie van FC Boshuizen is:  NL74 INGB 0009 6018 82

  Contributiebetaling met automatische incasso.

   Lidsoort Per maand Kwartaal Halfjaar Jaar
   Senioren €  16.67
  €  50.00 €  100.00 € 200.00
   35+ | 45+ (7x7) €  14.58 €  43.75
  €    87.50
  € 175.00
   Junioren / Zaal
  €  14.58 €  43.75
  €    87.50
  € 175.00
   Pupillen €  10.00 €  30.00
  €    60.00
  € 120.00
   Walking Football
  €  10.00
  €  30.00 €    60.00 € 120.00
   Donateurs
  €   8.33
  €  25.00 €    50.00 € 100.00
 • ClubCollect
 • Sinds het seizoen 2013-2014 verzorgt ClubCollect de facturering, inning, herinnering en verwerking van de contributie voor FC Boshuizen.

  Voordelen voor het lid

  • Het lid ontvangt een persoonlijke betaallink via e-mail, sms en indien nodig per brief.
  • Het lid ontvangt herinneringen via e-mail, sms en indien nodig per brief indien betaling uitblijft.
  • Het lid kan discreet kiezen voor gespreid betalen. Betalen kan in één keer of in termijnen. Betalingen worden voldaan via SEPA incasso of iDEAL ,
  • In één keer betalen voor het gehele gezin (ook bij gespreid betalen mogelijk) is ook mogelijk.
  • Wanneer het lid kiest voor termijnbetalingen, worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij het lid: totale contributie onder de € 150 is € 1,- per termijn, totale contributie € 150 of hoger is € 2,- per termijn.

   Voordelen voor de Club

  In één oogopslag kunnen we zien hoeveel is gefactureerd, betaald en openstaat. Op deze manier heeft de club een realtime inzicht in de status van de betalingen van contributienota’s, sponsorgelden, toernooigelden en administratieve boetes.

  Leden betalen veilig via iDEAL of blijven gebruikmaken van de automatische incasso. Bij een stornering wordt automatisch een nieuwe betaalmogelijk via de e-mail, sms en indien nodig per brief naar het clublid verzonden en met IDEAL is afletteren niet meer nodig.

  Door snel en eenvoudig te factureren is er een hoger percentage geslaagde inningen, een betere cashflow en een einde aan lastige inningstrajecten.

  ClubCollect verzorgt momenteel al voor meer dan 1400 verenigingen de contributie inning. Voor meer informatie en ervaringen van reeds aangesloten clubs, zie www.clubcollect.com

  Wat niet wijzigt is ons contributiebeleid

   
  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 seizoen en wordt telkens met 1 seizoen verlengd, opzeggingen moeten binnen zijn voor 30 mei.
   

  Betalingen

  Wanneer op 1 oktober nog niet (geheel of een termijn) betaald is dan wordt het lid dat niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan uitgesloten voor alle voetbalactiviteiten, dus niet meer speelgerechtigd en niet meer actief lid (lid krijgt aanmaning met boete van € 10,00.

  Wanneer op 1 november nog niet betaald is betekent  dit automatisch het einde van het lidmaatschap. De betalingsverplichting blijft wel bestaan.

  Wil men op enig moment weer actief lid worden dan zal eerst de achterstallige contributie inclusief de administratieve verhogingen moeten worden betaald.

  • Tussentijdse beëindiging lidmaatschap door FC Boshuizen. Hierbij wordt uitgegaan van een dringende reden, er is geen contributie teruggave.
  • Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door een lid, afhankelijk van de reden, ter beoordeling van het bestuur, in de periode juli t/m december, maximaal 50 % teruggave, vanaf januari geen teruggave.
  • Bij blessures langer dan 8 maanden, donateur lidmaatschap ter hoogte van € 90,00. Bij blessures van 3 tot 8 maanden maximaal  50%. Bij blessures minder dan 3 maanden, normale contributie.
   Dit ter beoordeling van het bestuur.
 • Hoe werkt betalen met ClubCollect?

  Hier vindt u informatie over hoe u kunt betalen met ClubCollect.

 • Wanneer u lid bent van onze vereniging en contributie moet betalen dan staat u bij ons geregistreerd in Sportlink.

  Sportlink is een administratief programma waarin alle leden van de KNVB zijn opgenomen. Van ieder lid staan hier de gegevens in vermeld als naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mail adressen en Iban-nummer etc. 

  Het is van belang dat alle gegevens correct zijn vermeld, als lid dient u alle wijzigingen dan ook door te geven aan de ledenadministratie, zodat de ledenadministratie de juiste gegevens bevat. U bent als lid zelf verantwoordelijk voor de juiste aanlevering!

 • Voor de inning van de contributie gaan wij uit van deze gegevens en die worden ook doorgegeven aan ClubCollect voor het op een juiste wijze factureren van de contributie en bijdrage kledingfonds. Ook eventuele boetes, (gele en rode kaarten) worden via ClubCollect geïnd.

  Als alles goed vermeld staat dan krijgt u in juli een mail en/of sms met een inlogcode en een link naar ClubCollect. Het beginscherm ziet er uit zoals u in de afbeelding hieronder kunt zien:

 • Wanneer u correct heeft ingelogd dan ziet u uw eigen gegevens of die van uw kinderen en kunt u controleren of de alle gegevens correct zijn vermeld.

  Zo ja dan hoeft u niets te wijzigen maar kan er wel gevraagd worden om het e-mail adres en het telefoonnummer te verifiëren. Dit hoeft maar 1 x gedaan te worden, alleen bij een wijziging dient het opnieuw te gebeuren.

  In dit zelfde scherm ziet u wat het bedrag is dat betaald dient te worden en waaruit dat bedrag bestaat. Onder het bedrag kunt u kiezen hoe u wilt betalen en of u in termijnen wilt betalen. De keus om in termijnen te betalen is alleen mogelijk wanneer u de eerste keer een factuur wordt toegezonden. Er is een mogelijkheid om de factuur in 4 termijnen te betalen. Is de eerste termijn echter verstreken dan moet het bedrag in 3 termijnen betaald worden, enz.

  Wanneer u gespreid wilt betalen is dat alleen mogelijk in combinatie met een machtiging voor een automatische betaling. Hiervoor worden € 2,00 extra kosten in rekening gebracht per termijn. Ook wanneer de afschrijvingen van de afgesproken termijnbetalingen niet plaats kunnen  door bijv. onvoldoende saldo dan worden daar kosten voor in rekening gebracht. Houdt u hier mee rekening en zorg voor voldoende saldo. En ook hier geldt dat het dus van belang is om ons de juiste gegevens te geven.

  U kunt ook een pdf van uw factuur downloaden op deze pagina.

 • U kunt verder kiezen om in 1x te betalen via IDEAL betaling. Op de afbeelding hieronder ziet u waar u die keuze kunt maken.