Aanmelden

Algemene informatie

Algemeen

Je bent lid van FC Boshuizen als je bent aangemeld bij de KNVB. Een lidmaatschap loopt per voetbalseizoen van 1 juli – 30 juni. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 seizoen en wordt telkens stilzwijgend met 1 seizoen verlengd, opzeggingen moeten binnen zijn voor 30 mei.

Bij tussentijdse opzegging ben je het volledige contributiebedrag verschuldigd. Het niet (tijdig) doorgeven van (adres)wijzigingen ontslaat je niet van de verplichting de contributie op tijd te betalen. De betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de 1ste factuur.

Bij inschrijving tot 31 december is men de volledige contributie verschuldigd, bij latere inschrijving wordt de halve contributie in rekening gebracht. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen wordt geen restitutie verleend. Ook bij schorsingen blijft de volledige contributie verschuldigd. Tussentijdse opzeggingen zullen door de ledenadministratie, onderbouwd met redenen, ter beoordeling aan het bestuur worden voorgelegd.

Bij niet (tijdig) betalen van de contributie ontvang je een aanmaning. Als na meerdere aanmaningen de contributiebetaling uitblijft, kan een speelverbod worden opgelegd en een incassoprocedure worden gestart. De vereniging maakt dan aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten met een minimum van 40 euro (volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten). Voorts worden alle daaruit voortvloeiende procedurekosten verhaald.

Soms komt het voor dat door allerlei oorzaken sommige leden in betalingsproblemen komen en hun contributie niet op tijd kunnen voldoen. In die gevallen kunnen zij contact op nemen met de secretaris@fcboshuizen.nl voor het zoeken naar een oplossing.

In bruikleen verstrekte kleding

Aan het einde van het seizoen, bij opzegging of overschrijving dient de speler alle in bruikleen verstrekte kleding in te leveren bij het hoofd Voetbal Technische Zaken, Frans Stouten. Indien de kleding niet, of beschadigd, wordt ingeleverd brengt de vereniging de schade in rekening en geldt het hierboven omschreven invorderingsbeleid.

Jeugdfonds

Het kan voorkomen dat je ouders problemen hebben met het betalen van de contributie. Ze kunnen dan een beroep doen op een Jeugdfonds. FC Boshuizen kan bemiddelen bij het indienen van een aanvraag.

Gegevens delen

Om de dienstverlening uit te kunnen voeren, delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder je naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens (IBAN), telefoonnummer (06-nummer) en het te incasseren contributiebedrag. Je persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

[button : Klik hier voor aanmelden senioren]

[button : Klik hier voor aanmelden jeugd]

[button : Meld je aan als vrijwilliger]

Meld je aan als vrijwilliger
De activiteiten van FC Boshuizen zijn mogelijk door de inzet van vrijwilligers. Aan gepensioneerden, ouders, opa’s en oma’s van spelers bij Boshuizen vragen wij tenminste 1x per jaar een vrijwilligerstaak te vervullen. Sommigen nemen pro-actief een rol op zich, maar heb je geen idee, dan word je gevraagd om tenminste 1x te komen helpen op de zaterdag of zondag in de kantine voor maximaal drie uurtjes.

Hebt u interesse om deel uit te gaan maken van het vrijwilligersteam, dan horen wij dat graag van u.

Hebt u ervaring of belangstelling voor de volgende taken:

  • begeleider jeugd
  • keukendiensten
  • verenigingsscheidsrechter
  • bardiensten
  • onderhoudsprojecten
  • schoonmaakploeg
  • onderhoud website
  • organisatie evenementen & activiteiten
  • pupillen of jeugdtrainer?

Dan zijn wij op zoek naar u. Ook als u geen ervaring hebt, bent van harte welkom in ons vrijwilligersteam. In onderstaand formulier kunt u in het vakje Opmerkingen aangeven naar welke activiteiten uw voorkeur uitgaat.

Aanmelden vrijwilliger

[button : Aanmeldforumulier vrijwilliger]